Privātuma politika

 1. Vispārīgi noteikumi
  • Šī privātuma politika (turpmāk teksta – Politika) reglamentē UAB Beribis grožis, juridiskā adrese Gedimino pr. 35, LT-01109 Vilnius, Lietuva, reģistrācijas numurs 304067088 (turpmāk tekstā – Datu pārzinis), īstenotos personas datu apstrādes principus un kārtību, kā arī Datu pārziņa pārvaldītās tīmekļa vietnes https://lycon.lt(turpmāk tekstā – Tīmekļa vietne) darbības noteikumus.
  • Par Datu subjektu šajā Politikā tiek uzskatīta ikviena fiziska persona, kuras personas datus pārvalda Datu pārzinis.
  • Datu pārzinis nodrošina, ka, pieņemot un īstenojot šo Politiku, tiek realizēti šādi būtiski ar personas datu apstrādi saistīti principi:
   • personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā (likumīguma, godprātības un pārredzamības princips);
   • personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā; turpmāka apstrāde arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos nav uzskatāma par nesavietojamu ar sākotnējiem nolūkiem (nolūka ierobežojuma princips);
   • personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (datu minimizēšanas princips);
   • personas dati ir precīzi un, ja nepieciešams, saprātīgā termiņā kopš datu izmaiņas brīža atjaunināti; ir jācenšas veikt visus saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti (precizitātes princips);
   • personas dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ciktāl personas datus apstrādās tikai arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos ar noteikumu, ka tiek īstenoti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, lai aizsargātu Datu subjekta tiesības un brīvības (glabāšanas ierobežojuma princips);
   • atbilstoši Datu pārziņa apstrādājamo personas datu veidam tie tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (integritātes un konfidencialitātes princips);
   • Datu pārzinis ir atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti iepriekš uzskaitītie principi un tam ir jāspēj uzskatāmi parādīt, ka tie tiek ievēroti (pārskatatbildības princips).
  • Izmantojot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, apmeklējot Datu pārziņa kontu sociālajā tīklā „Facebook”, var tikt piemēroti trešo pušu noteikumi. Piemēram, „Facebook” visiem saviem lietotājiem un apmeklētājiem piemēro Datu politiku. Tāpēc, izmantojot trešo pušu pakalpojumus, ieteicams iepazīties ar trešo pušu noteikumiem.
  • Šī Politika izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – VDAR), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu (turpmāk tekstā – PDTAL), kā arī citiem Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Politikā lietotie termini jāinterpretē atbilstoši VDAR un PDTAL ietvertajām definīcijām.
 2. Personas datu vākšana, apstrāde, glabāšana
  • Sniedzot savus personas datus, Datu subjekts piekrīt un neiebilst, ka Datu pārzinis tos pārvalda un apstrādā šajā Politikā un tiesību aktos noteiktajos nolūkos un kārtībā un izmantojot noteiktos līdzekļus.
  • Ja Datu subjekts nepiekrīt šai Politikai un tajā aprakstītajai datu apstrādes kārtībai, viņam nevajadzētu apmeklēt Tīmekļa vietni un/vai izmantot Datu pārziņa pakalpojumus.
  • Sniedzot personas datus, Datu subjekts dod tiesības Datu pārzinim vākt, strukturēt, lietot un apstrādāt šajā Politikā noteiktajos nolūkos visus personas datus, kurus Datu subjekts tieši vai netieši sniedz, apmeklējot Tīmekļa vietni vai izmantojot Datu pārziņa pakalpojumus.
  • Datu subjekts ir atbildīgs par to, ka viņa sniegtie dati ir precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināti nepareizu datu ievadīšana tiek uzskatīta par Politikas pārkāpumu. Ja sniegtie dati mainās, Datu subjektam ir pienākums nekavējoties tos labot, savukārt gadījumos, kad tas nav iespējams, par to informēt Datu pārzini. Datu pārzinis nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Datu subjektam un/vai trešajām personām tāpēc, ka Datu subjekts ir norādījis nepareizus un/vai nepilnīgus personas datus vai arī pēc datu izmaiņām nav vērsies pie Datu pārziņa tos papildināt un/vai mainīt.
 3. Personas datu apstrāde Datu subjektu reģistrācijai ar nolūku sniegt pakalpojumus
  • Datu pārzinis Datu subjektu reģistrācijai ar nolūku sniegt pakalpojumus pēc Datu subjektu piekrišanas automatizēti apstrādā šādus personas datus:
   • vārds, uzvārds;
   • tālruņa numurs;
   • pasta adrese.
  • Dati tiek iegūti tieši no Datu subjekta un netiek nodoti trešajām personām.
  • Datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. daļas a) punkts (datu apstrāde ar Datu subjekta piekrišanu).
  • Ja Datu subjekts ir bērns līdz 16 gadu vecumam, viņa personas datus var apstrādāt tikai ar kāda no vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Datu subjektu līdz 16 gadu vecumam Tīmekļa vietnē reģistrē Datu subjekta vecāki vai aizbildņi.
  • Datu pārzinis nodrošina, lai gadījumos, kad Datu subjekts ir bērns, viņa personas datiem netiktu pielietotas profilēšanas darbības.
  • Apstrādājot Datu subjekta personas datus gadījumos, kad Datu subjekts ir bērns, pamatojoties uz Datu pārziņa vai trešās personas interesēm, Datu pārzinim ir jāizvērtē bērna intereses, viņa pamattiesību un brīvību prioritāte, kā arī personas dati uz šāda pamata jāapstrādā tikai izņēmuma gadījumos, kad atbilstošas Datu pārziņa intereses ir acīmredzami pārākas par bērna interesēm, pamattiesībām un brīvībām.
 4. Personas datu glabāšanas kārtība un termiņi
  • Apstrādājot un glabājot Datu subjektu personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmainīšanas, izpaušanas un jebkuras citas nelikumīgas apstrādes.
  • Datu pārzinis piemēro šādus personas datu glabāšanas termiņus:
Personas datu apstrādes mērķis Glabāšanas ilgums
Reģistrēšanās Datu pārziņa pakalpojumu saņemšanai 3 gadus no pēdējās kontaktēšanās dienas ar Datu subjektu vai līdz brīdim, kad Datu

subjekts atsauc piekrišanu apstrādāt personas datus

 • Izņēmumi no iepriekš atrunātajiem termiņiem var būt tiktāl, ciktāl šīs novirzes nepārkāpj Datu subjektu tiesības, atbilst tiesību aktu prasībām, tiek atbilstoši dokumentētas un ciktāl tās ir attaisnojamas ar Datu pārziņa vai trešās personas interesēm.
 • Dati, kas nepieciešami, lai izteiktu, realizētu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, tiek glabāti tiktāl, ciktāl tie ir nepieciešami, lai sasniegtu šos mērķus saskaņā ar tiesisko, administratīvo vai ārpustiesas procedūru.
 1. Informācija par izmantotajām sīkdatnēm
  • Datu pārzinis Tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes (cookies) tāpēc, lai varētu atšķirt vienus Tīmekļa vietnes lietotājus no citiem. Ar sīkdatņu palīdzību Datu pārzinis cenšas uzlabot Tīmekļa vietni un nodrošināt patīkamāku pieredzi personām, kas to apmeklē.
  • Sīkdatnes ir maza izmēra teksta faili, kas tiek glabāti Personas pārlūkprogrammā vai ierīcē (personālajā datorā, mobilajā telefonā vai planšetdatorā).
Tips Sīkdatņu nosaukums Mērķis Domēns Galiojimo terminas
Analītiskās sīkdatnes __ga;

__gid;

__gat

Sīkdatnes tiek izmantotas Tīmekļa vietnes lietotāju atšķiršanai un pieprasījumu ātruma palielināšanai https://lycon.lt Iki 2 metų
 • Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas „Google Analytics“ sīkdatnes:
 • Tīmekļa vietnē lietotās sīkdatnes neļauj noteikt tīmekļa vietnes lietotāja identitāti. Tīmekļa vietnes apmeklējums tiek reģistrēts anonīmi pēc personālā datora, mobilā telefona vai planšetdatora IP adreses, turklāt šāda informācija netiek nodota trešajām pusēm, izņemot tiesību aktos noteiktos gadījumus.
 • Atverot Tīmekļa vietni un uznirstošajā logā nospiežot „Piekrītu”, persona piekrīt, ka sīkdatnes tiek saglabātas tās datorā, mobilajā telefonā vai planšetdatorā.
 • Ja persona vēlas atsaukt doto piekrišanu, tā var izdzēst vai bloķēt sīkdatnes, izvēloties atbilstošus pārlūkprogrammas iestatījumus, kas ļauj pilnībā vai daļēji atteikties no sīkdatnēm. Jāņem vērā, ka, izmantojot šādus pārlūkprogrammas iestatījumus, kas bloķē sīkdatnes (tostarp obligātās sīkdatnes), personai var rasties problēmas ar visu vai atsevišķu Tīmekļa vietnes funkciju izmantošanu.
 • Sīkdatņu ievāktie Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, Lietuvas Republikas elektronisko sakaru likumu, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, kā arī citiem personas datu aizsardzību reglamentējošiem tiesību aktiem.
 • Atbilstoši tiesību aktu prasībām Tīmekļa vietnē tiek piemēroti drošības pasākumi, lai nepieļautu nelikumīgu Personas datu izpaušanu vai nelikumīgu pielietošanu.
 1. Datu subjektu tiesības
  • Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī, iesniedzot iesniegumu Datu pārzinim, iepazīties ar saviem Datu pārziņa uzglabātajiem personas datiem un uzzināt, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt (izņemot glabāšanu) savu personas datu apstrādes darbības, ja personas dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu un šīs Politikas noteikumus.
  • Tiktāl, cik personas datu apstrāde balstās uz piekrišanu, Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot uz piekrišanas pamata balstītās datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim.
  • Datu subjekts var izmantot savas tiesības un iesniegt rakstisku iesniegumu uz e-pasta adresi labas@lycon.lt, pa pastu Gedimino pr. 35, LT-01109 Vilnius, Lietuva vai personīgi ierodoties Datu pārziņa faktiskajā adresē.
  • Ja Datu subjekts nav apmierināts ar Datu pārziņa atbildi vai uzskata, ka tas personas datus apstrādā, neievērojot likumiskās prasības, tam ir tiesības vērsties ar sūdzību Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcijā.
 2. Nobeiguma noteikumi
  • Ar šo Politiku saistītajām juridiskajām attiecībām tiek piemērota Lietuvas Republikas likumdošana.
  • Datu pārzinis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp zaudējumiem, kas saistīti ar Tīmekļa vietnes traucējumiem, datu pazušanu vai bojājumiem, kas radušies pašas personas vai trešo personu, kas darbojas viņa vārdā, darbības vai bezdarbības, kļūdu, apzinātas kaitniecības vai citādi neatbilstošas Tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā. Datu pārzinis neuzņemas atbildību arī par pieslēgšanās un/vai Tīmekļa vietnes lietošanas traucējumiem un/vai to radītiem zaudējumiem, kas radušies trešo pušu, kas nav saistītas ar Datu pārzini vai personu, darbības vai bezdarbības rezultātā, tajā skaitā elektrības pieslēguma, interneta pieslēguma traucējumi utt.
  • Datu pārzinim ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Politiku.
  • Politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā līdz ar to publicēšanas brīdi Tīmekļa vietnē.

Ja pēc Politikas papildināšanas vai maiņas persona turpina lietot Tīmekļa vietni un/vai Datu pārziņa sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka persona neiebilst pret šādiem papildinājumiem un/vai izmaiņām.

 

×

Please fill out this brief form:

[contact-form-7 404 "Not Found"]